اهداف :

کمیته اعتبار پژوهشی با توجه به ضرورت و جهت تدوین و بررسی آیین نامه نحوه تخصیص اعتبارت پژوهشی و تقویت زیر ساختارهای پژوهشی و جهت دهی تحقیقات به سمت تولید دانش تشکیل می گردد.

ترکیب شورا:

– مدیر امور پژوهش
– مدیر دفتر همکاریهای علمی و صنعتی
– تنی چند از مدیران و معاونین پژوهشی با سابقه

تشکیل جلسات:

جلسات برحسب نیاز تشکیل می گردد.

keyboard_arrow_up